Our Leadership Gobena Seboka

Gobena Seboka


Gobena is a senior manager in Pact's Ethiopia office.

Gobena Seboka