Our Leadership Valentyna Kolesnyk

Valentyna Kolesnyk


 Valentyna Kolesnyk is a consultant with Pact's Ukraine team.

Valentyna Kolesnyk